Facebook

Kirjaudu

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
85638

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE, Elimäen Eräveikot ry


Luotu 14.06.2018
Päivitetty 14.06.2018


Tietosuojaseloste


Elimäen Eräveikot ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely


Tietojenkäsittely lyhyesti:
· Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietoja yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi,
tapahtumien järjestämiseksi ja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon
ylläpitämiseksi
· Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään
· Yhdistys käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhdistyksen
määrittelemiä käyttötarkoituksia varten
· Henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti mm. Suomen Metsästäjäliitolle, joka
tarvitsee tietoa jäsenyhdistysten jäsenyyden vahvistamiseksi sekä tarjoaa
yhdistyksen jäsenille jäsenetuja ja -palveluita. Suomen Metsästäjäliitto voi
käsitellä henkilötietojasi myös liiton ja yhdistyksen toimintaan liittyvän
suoramarkkinoinnin lähettämiseksi lainsäädännön sallimilla tavoilla
· Vain niillä yhdistyksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja
vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin
· Jäsen eli rekisteröity voi itse vaikuttaa siihen, miten Yhdistys käsittelee jäsenen
henkilötietoja. Tässä selosteessa kerrotaan rekisteröityjen oikeuksista ja siitä,
miten oikeuksia voi käyttää
1 Rekisterinpitäjä
Elimäen Eräveikot ry
2 Yhteystiedot tietosuoja-asioissa
Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot:
Antti Tonteri, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
sihteeri 0408634844
TIETOSUOJASELOSTE, Elimäen Eräveikot ry
Luotu 14.06.2018
Päivitetty 14.06.2018
3 Käsiteltävät henkilötiedot
· Jäsenluettelon pakolliset perustiedot:
· Nimi
· Kotipaikkakunta
Edellä mainittujen perustietojen antaminen yhdistyksille on
välttämätöntä, lakisääteisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.
· Yhdistyksen toimintaan liittyvät tiedot:
· Jäsenen yksilöintitiedot:
§ postiosoite (jäsenen valinnan mukaan työpaikalle tai kotiin)
§ kotimaa
§ puhelin- ja/tai matkapuhelinnumero
§ sähköpostiosoite
§ sukupuoli
§ syntymäaika
§ jäsennumero
§ jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä
· Tiedot jäsenen saamista etuuksista kuten Jahti-lehdestä ja Digi-Jahdista
· Vastaukset mahdollisesti järjestettyihin jäsenkyselyihin
· Jäsenen erityistehtävät ja roolit yhdistyksessä
· Tiedot jäsenen osallistumisesta Suomen Metsästäjäliiton tapahtumiin
· Jäsenmaksuihin liittyvät tiedot
· Jäsenen suoramarkkinointikielto tai -suostumus
· Jäsenen tietojenluovutuskielto tai -suostumus
· Tilanumero sekä muut maan metsästysoikeuden vuokraamiseen liittyvät
tiedot
TIETOSUOJASELOSTE, Elimäen Eräveikot ry
Luotu 14.06.2018
Päivitetty 14.06.2018
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Jäsenten henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat:
· jäsenluettelon ylläpitäminen
· tapahtumien järjestäminen
· kilpailuihin ilmoittautuminen
· ampumaratatoiminta
· jäsenmaksujen käsittely
· kunniamerkkien myöntäminen
· mahdolliset jäsenyyteen ja merkkipäiviin liittyvät muistamiset
· yhteydenpito ja viestintä
· markkinointitarkoitukset
· yhdistyksen toiminnan yleinen kehitystyö
· vuokrattujen metsästysaluesopimusten ylläpito
5 Käsittelyn oikeusperusteet
5.1 Lakisääteinen velvoite
Yhdistys käsittelee jäsenen henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi, kun yhdistys laatii jäsenistä yhdistyslain mukaisen
jäsenluettelon.
5.2 Oikeutettu etu
Yhdistyksen oikeus käsitellä rekisteröidyn eli jäsenen henkilötietoja perustuu
osin jäsenyyden synnyttämään oikeutettuun etuun.
Jäsenen voi kohtuudella olettaa tietävän, että Yhdistys käsittelee hänen
henkilötietojaan yhdistystoiminnan yhteydessä. Yhdistys on tehnyt
intressipunninnan, jonka perusteella yhdistys on todennut, että jäsenien
perusoikeudet ja vapaudet eivät syrjäytä yhdistyksen oikeutettua etua käsitellä
henkilötietoja jäsenyyden perusteella.
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseen liittyvällä perusteella henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu
yhdistyksen oikeutettuun etuun. Tässä tapauksessa yhdistys arvioi, onko
henkilötietojen käsittelyn jatkamiselle olemassa huomattavan tärkeä ja
perusteltu syy, joka syrjäyttää jäsenen oikeudet ja edut.
5.3 Sopimus
Yhdistys käsittelee henkilötietoja myös sopimusten valmistelemiseksi ja
täytäntöön panemiseksi esimerkiksi silloin, kun jäsen ilmoittautuu kilpailuun ja
tekee yhdistyksen kanssa sopimuksen hyväksymällä kilpailun ehdot.
TIETOSUOJASELOSTE, Elimäen Eräveikot ry
Luotu 14.06.2018
Päivitetty 14.06.2018
5.4 Suostumus
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella siinä määrin
kuin lainsäädäntö sitä edellyttää, esimerkiksi jos jäseneltä pyydetään
suostumus sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseksi taikka jäsenen kuva
tai muita tietoja lisätään yhdistyksen verkkosivuille. Lisäksi yhdistys luovuttaa
henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle ajoittain jäsenen suostumuksen
perusteella.
6 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa
ja velvoittamissa rajoissa.
Tietoja luovutetaan säännöllisesti Suomen Metsästäjäliitolle, joka tarvitsee
tietoa jäsenyhdistysten jäsenyyden vahvistamiseksi sekä liiton jäsenyyteen
liittyvien etujen ja palvelujen tarjoamiseksi sekä viestinnän ja markkinoinnin
lähettämiseksi. Suomen Metsästäjäliitto luovuttaa jäsenen henkilötietoja
edelleen yhteistyökumppaneille jotka tarjoavat Suomen Metsästäjäliiton
jäsenyyteen perustuvia etuja ja palveluita, kuten vakuutusyhtiölle ja
polttoainealennuksen myöntäneelle huoltoasemaketjulle ja muille nykyisille ja
tuleville yhteistyökumppaneille.
Suomen Metsästäjäliitto voi ajoittain luovuttaa markkinointiluvan antaneen
jäsenen henkilötietoja kolmannelle osapuolelle metsästykseen ja muuhun
yhdistyksen toimintaan liittyviin markkinointitarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu seuraaville palveluntarjoajille, jotka
käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun:
· Suomen Metsästäjäliitolle nettijäsenrekisteri
· IT-palveluiden toimittajille
· Tilinpäätöstä ja/tai palkanlaskentaa suorittavalle taholle
· Reviiri.org palvelu
· Oma riista palvelu
· B-bark palvelu
7 Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan
Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.
TIETOSUOJASELOSTE, Elimäen Eräveikot ry
Luotu 14.06.2018
Päivitetty 14.06.2018
8 Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen
käsittelyn tarkoitusten kannalta tai yhdistyksen lakisääteisten velvollisuuksien
noudattamiseksi.
Yhdistys säilyttää jäsenien henkilötietoja niin kauan kuin jäsenyys jatkuu.
Entisten jäsenien henkilötietoja säilytetään 6 kuukauden ajan jäsenyyden
päättymisestä.
Tämänkin jälkeen yhdistys säilyttää kirjanpitovelvollisuuden täyttämiseksi
tarpeellisia henkilötietoja 6 vuoden ajan tilikauden päättymisestä.
Yhdistys säilyttää tiettyjä jäsenten perustietoja (nimi, kotipaikka, jäsenyyden
alku- ja päättymisvuosi ja kunniamerkit) pysyvästi yhdistyksen historiikin
laatimiseksi. Entinen jäsen voi kuitenkin vastustaa tai rajoittaa tällaisten
tietojen käsittelyä perustellusta syystä.
9 Rekisteröidyn oikeudet: Miten jäsen voi vaikuttaa tietojen
käsittelyyn?
Rekisteröity voi käyttää alla kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä:
henkilökohtaisesti yhdistyksen kohdassa 2 Yhteystiedot tietosuoja-asioissa
viitatulle yhteyshenkilölle, yhdistyksen puheenjohtajalle tai yhdistyksen
sihteerille.
Yhdistys voi tarpeen mukaan pyytää rekisteröityä toimittamaan lisätietoja jotka
ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamiseksi.
9.1 Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada yhdistykseltä vahvistus siitä, käsitelläänkö
häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy
rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset
tiedot henkilötietojen käsittelystä.
Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, yhdistys toimittaa
jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia
jäljennöksiä, yhdistys voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan
kohtuullisen maksun.
TIETOSUOJASELOSTE, Elimäen Eräveikot ry
Luotu 14.06.2018
Päivitetty 14.06.2018
9.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää yhdistystä oikaisemaan rekisteröityä koskevat
epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on
lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
Yhdistykselle lisäselvitystä postitse tai sähköpostitse.
Omia tietoja voi oikaista myös itse kirjautumalla jäsenrekisteriin omilla
henkilökohtaisilla tunnuksilla. Jäsenrekisteriin pääsee kirjautumaan Suomen
Metsästäjäliiton nettisivujen kautta.
9.3 Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistys poistamaan rekisteröityä koskevat
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
· henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin
tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
· rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä
kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
· rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen
erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole
olemassa perusteltua syytä
· Yhdistys on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti
· henkilötiedot on poistettava Yhdistykseen sovellettavan lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi.
9.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Yhdistys rajoittaa henkilötietojen
käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan
rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi,
laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien
suojaamiseksi, jos:
· rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä
rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
· Yhdistys käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja rekisteröity vastustaa
henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön
rajoittamista;
· Yhdistys ei tarvitse enää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi,
laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
· rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen
erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista,
syrjäyttävätkö Yhdistyksen oikeutetut perusteet rekisteröidyn
vastustamisen perusteet.
TIETOSUOJASELOSTE, Elimäen Eräveikot ry
Luotu 14.06.2018
Päivitetty 14.06.2018
9.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada yhdistykselle toimittamat henkilötietonsa
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä
oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:
· käsittely suoritetaan automaattisesti
· käsittely perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn
henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi
taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi
rekisteröidyn pyynnöstä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei
vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.
9.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos
käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointia tai
suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettua henkilötietojen käsittelyä ei saa
enää tehdä vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.
9.7 OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS
Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen,
on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
milloin tahansa.
10 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity
katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuojaasetukseen
perustuvia oikeuksia.
TIETOSUOJASELOSTE, Elimäen Eräveikot ry
Luotu 14.06.2018
Päivitetty 14.06.2018
11 Mistä henkilötiedot on saatu
Yhdistys kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Lisäksi henkilötietoja päivitetään Postin ilmoittamien osoitemuutosten sekä
Suomen Metsästäjäliiton ja sen piirien muutosten perusteella silloin, kun jäsen
on esittänyt päivitys- tai muutospyynnön Suomen Metsästäjäliitolle tai
Metsästäjäliiton piirille.
12 Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai
muuten teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta
pääsy estetty.
Ainoastaan niillä yhdistyksen edustajilla joilla on tarve käsitellä henkilötietoja
vastuutehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy yhdistyksen käsittelemiin
henkilötietoihin.

Kalenteri

toukokuu 2022
M T K T P L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ajankohtaista

Vuoden 2021 Haulikkovuorot alkavat pyöriä viikosta 22 alkaen TI, KE ja TO klo 17-20

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Elimäen Eräveikot Ry.